Ruszyła rekrutacja do przedszkoli gminnych - przypominamy, o dołączaniu załączników, które należy składać wraz z wnioskiem, zgodnie z §3, pkt. 1 2 i 3 uchwały Rady Gminy w sprawie rekrutacji .

Wymaganie załączniki:

1)    zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w systemie dziennym, zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;

2)    oświadczenie rodziców kandydata o zamieszkiwaniu dziecka w Gminie Kołbaskowo; oświadczenie rodziców kandydata o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego oraz kserokopia formularza ZAP 3/PIT);

3)    oświadczenie rodziców kandydata o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, przedszkolu publicznym lub innej formie wychowania przedszkolnego lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dany oddział przedszkolny, przedszkole publiczne lub inna forma wychowania przedszkolnego;

 

Więcej informacji o rekrutacji:

Rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych 2018/2019

16 kwietnia rozpoczyna się rekrutacja do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu