plakat 2018 pzw

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  zaprasza do udziału w konkursie „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2018

Szukamy najpiękniejszej wsi na Pomorzu Zachodnim. Konkurs skierowany jest  do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Głównym celem konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:

  • dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego,
  • działań na rzecz zmiany wizerunku wsi - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym,
  • działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi,
  • atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.


Pula środków w konkursie wynosi 100 000,00 zł
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, za zajęcie odpowiednio:
I miejsce – 40 000 zł
II miejsce – 30 000 zł
III miejsce - 20 000 zł
Wyróżnienie – 10 000 zł

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Kancelarii ogólnej, prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w formie pisemnej (wersji papierowej) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu, do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Decyduje data stempla pocztowego.

Gmina może zgłosić do konkursu tylko jedno sołectwo.
Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa  i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-215,  91 44-10-233 , e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacje nt. konkursu są również dostępne na stronie http://www.wrir.wzp.pl/aktualnosci/konkurs-samorzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-piekna-zachodniopomorska-wies-2018

Pin It