7 kwietnia 2017 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018.
Na rok szkolny 2017/2018 prowadzony będzie nabór do:
1. Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie
2. Punktu Przedszkolnego w Przecławiu
3. Punktu Przedszkolnego w Będargowie
4. Przedszkola Publicznego w Przecławiu

Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowych placówkach  złożą tam tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/. Wydrukowany, podpisany wniosek wraz załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru lub w przypadku nowo otwieranego Przedszkola Publicznego w sekretariacie Punktu Przedszkolnego w Przecławiu.
O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Na I etapie rekrutacji przyjmowane do przedszkola są dzieci spełniające tzw., kryteria ustawowe tj.:
- Wielodzietność rodziny kandydata
- Niepełnosprawność kandydata
- Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
- Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
- Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
- Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
- Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Jeśli po I etapie rekrutacji w przedszkolu nadal będą wolne miejsca, naboru dokonuje się na podstawie kryteriów samorządowych przyjętych uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo:
1) rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko -10 pkt;
2) zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczanie przez rodziców (opiekunów prawnych) podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego -5 pkt;
3) kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu, tej samej innej formie wychowania przedszkolnego, w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny - 8 pkt;

W załączniku harmonogram rekrutacji na 2017/2018 r. oraz uchwała Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.

Aktualizacja 29.03.2017: Zmiany w Harmonogramie Rekrutacji dołączonym do informacji.

Aktualizacja 31.03.2017:
Szanowni Rodzice,
W związku z tym, że rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie elektronicznie, informujemy, że rodzice, którzy w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego swojego dziecka w dotychczasowej placówce podali swój adres e-mail, otrzymają wiadomość zatytułowaną „Dane do zalogowania w systemie Nabór” z adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wiadomość będzie zawierała unikatową nazwę użytkownika wraz z hasłem oraz odnośnik do strony www, na której możliwe będzie sprawdzenie wyników rekrutacji. Wiadomość została wygenerowana automatycznie w momencie wprowadzenia Państwa deklaracji do systemu. Rodzice, którzy po raz pierwszy będą zapisywali dziecko do przedszkola, po złożeniu wniosku w placówce pierwszej preferencji, również otrzymają tego rodzaju powiadomienie.

 

logotypy instytucji związanych z projektem Rośnij z Nami

Gmina Kołbaskowo podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na realizację projektu pn. Rośnij z nami – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.
W związku z powyższym 100 dzieci w wieku 3-4 lat przyjętych do Przedszkola pUblicznego w Przecławiu będzie uczestnikiem wyżej wymienionego projektu.

Szczegółowe informacje na temat projektu >>
 

Pin It