Od kwietnia 2015 do maja 2016 roku gmina Kołbaskowo we współpracy z Federacją Zielonych GAJA ze Szczecina uczestniczyła w projekcie „Drogi dla Natury”, dotyczącym promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody oraz korytarzy ekologicznych.


W ramach projektu, w Kołbaskowie przeprowadzono dwudniowe szkolenie edukacyjne skierowane do urzędników, zarządców dróg oraz lokalnych działaczy. Podczas niego wykładowcy zaznajomili uczestników z dobrymi praktykami w zarządzaniu drzewami przez urzędy gmin, przedstawili role i funkcje alej, opowiedzieli o tym, co im zagraża i jak można je chronić. Poinstruowali także jak wizualnie oceniać stan drzewa oraz jak projektować przyszłe nasadzenia.

W grudniu 2015 roku odbyło się modelowe sadzenie, dzięki któremu gmina wzbogaciła się o 70 nowych drzew. W Przecławiu posadzono 30 brzóz brodawkowatych, a wzdłuż drogi koło Warnika – 40 lip drobnolistnych, uzupełniając tym samym założoną w 2014 roku aleję w ramach projektu „Aleje zamiast granic”.

W trakcie trwania projektu przeprowadzono także spotkania z lokalną społecznością oraz uczniami ze Szkoły Podstawowej w Przecławiu. Na spotkaniach omawiano potencjalne niebezpieczeństwa związane z bliskością drzew przy drogach, znaczenie alej oraz ich wartości kulturowe i historyczne. Z uczniami dyskutowano na temat budowy drzew oraz funkcji poszczególnych ich części, znaczenia drzew dla przyrody i człowieka, a także nauczono ich rozpoznawania wybranych, pospolitych gatunków.

Dla Kołbaskowa sporządzono plan zachowania i odtwarzania zadrzewień przydrożnych. Podstawę opracowania stanowiła inwentaryzacja alej i szpalerów rozmieszczonych na terenie gminy, wyłączając obszary zurbanizowane. Pod kątem występowania zadrzewień zinwentaryzowano 24 odcinki dróg różnej rangi o łącznej długości 35,85 km. Analiza stanu zachowania alej w gminie wykazała, że najwięcej, bo 15,9 km pasów zadrzewień oceniono jako przerzedzone (41-60% ubytków drzew), dość duży jest również udział alej zwartych pełnych (0-20% ubytków drzew) – 8,57 km. Aleje zwarte z lukami (21-40% ubytków drzew) występują wzdłuż odcinków dróg o długości 6,16 km, a fragmentaryczne (61-80% ubytków drzew) – 5,16 km.

Ostatnimi działaniami w projekcie były przeprowadzone ekspertyzy dendrologiczne oraz pielęgnacje wybranych kilkunastu drzew z terenu gminy. Objęły one:

  • pomnikowy dąb w Kurowie (ekspertyza i pielęgnacja),
  • lipy na cmentarzu w Kołbaskowie (ekspertyzy i pielęgnacje),
  • dwie lipy na prywatnym terenie w Bobolinie (ekspertyzy),
  • dwie lipy koło Gminnej Biblioteki w Kołbaskowie (pielęgnacje).

 

 

 

Bartosz Kurnicki