Spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych, w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kołbaskowo wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kołbaskowo. Konsultacje społeczne trwają od 08.06.2015 do 30.06.2015. Uwagi i wnioski z datą wpływu po dniu 30 czerwca 2015 r. nie będą uwzględniane. Nieprzedstawienie uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia.
Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowane uzasadnienie zawierające w szczególności ustosunkowanie się Wójta Gminy Kołbaskowo do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji. Projekt Planu oraz Prognoza wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronie www.kolbaskowo.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, pok. nr 1 (parter). Dokumenty są do wglądu w czasie pracy Urzędu Gminy Kołbaskowo tj. poniedziałek 8.00 – 16.30, wtorek – piątek 8.00 – 15.00. Formularz konsultacji należy przekazywać do dnia 30 czerwca 2015 roku:

 

1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

2. pocztą tradycyjną na adres: ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole;

3. osobiście poprzez złożenie formularza uwag w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, pok. Nr 1 (parter).

Wójt Gminy Kołbaskowo

Małgorzata Schwarz