Wójt Gminy Kołbaskowo informuje wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Kołbaskowo, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2011 . W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639) Rada Gminy Kołbaskowo jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2016 - 2019.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 CZERWCA 2015 r. Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostaną bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 158 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, kandydatem na ławnika może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończyła 30 lat;
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczyła 70 lat;
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, pokój nr 19. W ząłączeniu wzór karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia dostępna jest również: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne

Pin It