Szanowni Państwo,

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim ma przyjemność poinformować o trwającej rekrutacji do drugiej części projektu pn. „Pomaga nam nauka”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.


Projekt jest skierowany do nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy po dniu 31 grudnia 2012 roku, przy czym za osobę zagrożoną zwolnieniem uważa się m.in. osoby zatrudnione na czas określony/na zastępstwo, w tym także na podstawie umowy-zlecenia. Jednostki sektora oświaty, których pracownicy zostali objęci pomocą to wszystkie instytucje, wymienione w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).


W drugim etapie realizacji projektu przewiduje się udzielenie wsparcia dla osób zainteresowanych podwyższeniem lub zmianą swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach. Chcąc uatrakcyjnić naszą ofertę dla naszych potencjalnych uczestników rozpoczynamy nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych pn. „Resocjalizacja i socjoterapia”.


Studia podyplomowe organizowane w ramach II części projektu obejmują następujące kierunki:
Mediacje,
Asystent rodziny,
Resocjalizacja i socjoterapia
Oligofrenopedagogika.
Kursy kwalifikacyjne w ramach projektu pozwalają uzyskać uprawnienia w następującym zakresie:
Terapia pedagogiczna
Pedagogika lecznicza
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Szkolenia będą realizowane w następujących tematach:
Nowe technologie w kształceniu,
Techniki relaksacyjne,
Nowoczesne formy wspierania aktywności ruchowej w edukacji przedszkolnej,
Organizacja innych form opieki nad dziećmi,
Arteterapia i choreoterapia.

Rekrutacja do części drugiej projektu jest prowadzona do momentu osiągnięcia zakładanej liczby uczestników i nie krócej niż do 15 listopada 2014 roku.

Wszystkie zajęcia odbywają się na teranie województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy będą mogli otrzymać zwrot kosztów przejazdu. Dodatkowo w ramach studiów podyplomowych możliwe będzie uzyskanie zwrotu kosztów noclegu, a w przypadku szkoleń –zwrotu opieki nad dzieckiem. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.
Formularze rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Gorzowie Wlkp.: www.zdz.gorzow.pl w zakładce ”Wsparcie dla nauczycieli i pracowników sektora oświaty”.


Projekt „Pomaga nam nauka” jest jedynym przedsięwzięciem na terenie województwa zachodniopomorskiego, zatwierdzonym do realizacji w roku 2014 w ramach poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest wsparcie nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty, którzy utracili lub w najbliższym czasie utracą zatrudnienie.


W sprawie szczegółowych informacji oraz ustaleń dotyczących współpracy proszę o kontakt z Biurem Projektu w Szczecinie pod numerem telefonu 509 352 913 lub adresem
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


                                Z wyrazami szacunku,

                                Justyna Kokotowska
                                Koordynator projektu

Pin It