Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia ofert na: przeprowadzenia polsko-niemieckich warsztatów językowych, które odbędą się w ramach projektu pn. „Transgraniczna Wiosna – poznajemy polskie i niemieckie tradycje związane z wiosną”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania.                                                                                                                                                                                                                              

Szczegółowy opis zadania:
- zajęcia przeprowadzone będą w dniu 7.04.2014 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w Szkole Podstawowej w Przecławiu (Przecław 27 a, 72-005 Przecław) dla dzieci w wieku 7-8 lat.  

Osoba wykonująca zadanie musi posiadać dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z języka niemieckiego.

Kryterium wyboru: cena 100%

Oferty wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. na załączonym formularzy lub dostarczyć osobiście do pok. nr 18 do Urzędu Gminy Kołbaskowo (Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo) do dnia 2.04.2014 r. do godziny 13.00.

Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami wyznacza się Panią Annę Wierzbicką, która informacji udzielać będzie pod nr telefonu 91 884 9041 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty jakie powinien dostarczyć Wykonawca:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do oferty.
2. Kserokopię dokumentów świadczącym o tym, że osoba prowadząca zajęcia z języka niemieckiego posiada odpowiednie kwalifikacje, do nauki języka niemieckiego zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,
w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 400 z późn. zm.)
3. Dokumenty (referencje, zaświadczenia itp.) potwierdzające, że osoba prowadząca zajęcia ma co najmniej dwu letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z języka niemieckiego.
4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 2 do ofert.

Pin It