Projekt dofinasowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013.

Umowa o przyznanie pomocy UM16-6921-UM1600328/14 „Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego miejscowość Przecław” z dnia 30.05.2014 r.

Koszty:
Koszty całkowite : 327.777,90 zł.
Koszty kwalifikowane:  267.757,64 zł.
Dofinasowanie: 133.878,00  zł.

Cel projektu:
Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Przecław poprzez budowę
i przebudowę sieci wodociągowej wzdłuż drogi krajowej nr 13.

Opis przedsięwzięcia
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje budowę lub przebudowę wodociągu na łącznej długości 1017,90 m. na działkach 44, 52/28, 52/51, 52/62,53 Obręb 0019 Ustowo, 2/114,2/131, 2/179, 5/11, 5/12, 5/13, 5/85, 84, 304/1, 304/5, 304/6, 304/8, 304/9, 33/9, 304/7 Obręb 0012 Przecław.

Ważne adresy:
www.kolbaskowo.pl
http://www.prow.wzp.pl/
http://www.lgd.wdobrej.pl/
http://europa.eu/

Pin It