Inwestycja pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”  dofinansowana została w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Koszty:
Koszty całkowite: 7896055,50 zł.
Koszty kwalifikowane: 6357691,93 zł.
Dofinansowanie (50% kosztów kwalifikowanych): 3178 845,00 zł.

Cel projektu:
Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Kołbaskowo poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Przecławiu. Operacja przyczyni się do poprawy jakości usług z zakresu gospodarki ściekowej jak również do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Kołbaskowo.

 

Opis przedsięwzięcia:
Istniejąca oczyszczalnia ścieków położona jest w granicach miejscowości Przecław. Działka: Kołbaskowo, Przecław 5/74. Teren oczyszczalni zajmuje obszar 1,0625 ha.

Obiekty nowe powstałe w ramach realizacji i inwestycji:
a) rozbudowa sieci dmuchaw
b) garaż dla samochodu asenizacyjnego
c) piaskownik wirowy
d) komora predeniryfikacji
e) zintegrowany reaktor biologiczny
f) osadnik wtórny
g) komora pomiarowa ścieków oczyszczonych
h) instalacja dozowania koagulanta
i) przepompownia ścieków oczyszczonych.

Zestawienie obiektów zmodernizowanych:
a) kratownia
b) komora połączeniowa
c) reaktor biologiczny
d) osadnik wtórny
e) pompownia osadu
f) przepompownia osadu recyrkulacyjnego nadmiernego i części pływających
g) Rozbudowa stacji dmuchaw
h) Stacja odwadniania osadu, rozdzielnia.
Zestawienie obiektów likwidowanych:
a) budynek magazynowo -warsztatowy
b) garaż dla samochodu asenizacyjnego – likwidacja istniejącego i budowa nowego.
W wyniku realizacji inwestycji zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci:
a) redukcja zanieczyszczeń BZT5 51,574 Mg 02/rok
b) redukcja zanieczyszczeń N ogólny 7,884 Mg N/rok
c) redukcja zanieczyszczeń P ogólny 1,105 Mg P/rok
d) redukcja zanieczyszczeń zawiesina og. 39,748 Mg/rok
oraz efekt rzeczowy w postaci
a) przepustowości zmodernizowanej oczyszczalni ścieków Q 300m3/dobę.

 

Pin It