Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „ Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 dla operacji Wspólnoty z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Niemczech i w Polsce w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna.

Partnerzy projektu
Amt Oder-Welse, miasto Schwedt nad Odrą, Gmina Kołbaskowo

Koszty

Dotacja łącznie: 474.003,93 EUR
Poziom dofinansowania w wysokości 85% z kwalifikowanych wydatków w projekcie : 402.902,00 EUR

Dotacja dla gminy Kołbaskowo: 60.599,00 EUR
Dotacja do kosztów projektu: 51.509,00 EUR

Cel główny projektu

Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej, przed awariami przemysłowymi, innymi klęskami żywiołowymi i wielkoobszarowymi pożarami lasów na terenie objętym projektem po obu stronach granicy (szczególnie z uwzględnieniem ochrony obszarów NATURA 2000, w tym Doliny Dolnej Odry), poprzez modernizację zaplecza techniczno – szkoleniowego i organizację wspólnych ćwiczeń, szkoleń oraz ścisłą współpracę między służbami ratowniczymi partnerów projektu.

Opis projektu:

Dolina Dolnej Odry jest ostoją ptasią o randze europejskiej E 06. Występują tu co najmniej 34 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE, 14 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Jest to ważny obszar szczególnie dla ptaków wodno-błotnych w okresie lęgowym, wędrówkowym i zimowiskowym. W granicach gminy Kołbaskowo Dolina Dolnej Odry obejmuje 4347,5 ha, tj. 41% powierzchni gminy. W granicach tego obszaru znajduje się dolina Odry, w tym Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry z rezerwatami przyrody „Kurowskie Błota” i „Kanał Kwiatowy” oraz południowa część wysoczyzny rozciągająca się pomiędzy autostradą A6 Kołbaskowo – Szczecin i drogą nr 13 Szczecin – Rosówek,
z rezerwatem przyrody „Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem”.
Na obszarze tym, z uwagi na jego specyfikę, niskie położenie n.p.m. oraz liczne rozlewiska, występuje wysokie ryzyko powodzi. Oprócz obszarów międzyodrza, szczególnie zagrożone są zamieszkałe tereny, położone bezpośrednio nad Odrą, m.in. miejscowości Ustowo, Kurów, Siadło Dolne, Moczyły, Kamionki. Mieszkańcy tego nadrzecznego pasa niejednokrotnie już musieli zmagać się ze skutkami powodzi. W wielu przypadkach zabudowania w w/w miejscowościach usytuowane są w bezpośredniej bliskości rzeki, co wystawia je bezpośrednio na działanie niszczycielskiego żywiołu oraz powoduje zagrożenie dla zdrowia
i życia mieszkańców.
W celu zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej na terenie Doliny Dolnej Odry, terenów zamieszkałych i obszarów przyległych, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, zmniejszenia zagrożenia dla mienia, zdrowia i życia mieszkańców – niezbędne jest odpowiednie, wspólne, sprawne, profesjonalne funkcjonowanie służb ratowniczych po obu stronach granicy, odpowiednio wyszkolonych i posiadających odpowiedniej klasy sprzęt.
Działania partnera polskiego (Gminy Kołbaskowo) w ramach projektu :
- zagospodarowanie terenu wokół remizy Straży Pożarnej w Kołbaskowie ,
- zakup łodzi motorowej,
- spotkanie służb mundurowych.
Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną obustronne, długofalowe korzyści dla partnerów, gdyż realizacja działań zawartych w projekcie:
przyczyni się do zachowania stanu środowiska naturalnego poprzez skuteczną ochronę przed powodzią, pożarami i innymi katastrofami, a także zwiększy możliwości usuwania ich ewentualnych skutków, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Doliny Dolnej Odry – obszaru chronionego Natura 2000
wpłynie na zmniejszenie zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi,
umożliwi wzajemne udzielanie pomocy w przypadku powodzi, pożarów, katastrof
i dużych awarii przemysłowych
wesprze dwustronną kooperacje służb ratowniczych,
powiększy istniejący potencjał środków ratowniczych dostępnych w ramach systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie objętym projektem – w szczególności obszaru Doliny Dolnej Odry.
 Ważne adresy:

 

www.kolbaskowo.pl

http://www.interreg4a.info/

www.funduszestrukturalne.gov.pl

http://europa.eu/

http://ospkolbaskowo.pl/


 

Pin It