6 kwietnia 2022 r. Gmina Kołbaskowo podpisała umowę na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Opis i cele projektu

Celem projektu jest wsparcie uczniów szkół podstawowych i średnich z rodzin pegeerowskich  w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu.
Projekt Gminy Kołbaskowo obejmuje zakup 158 szt. sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami. Ponadto, sprzęt zostanie ubezpieczony, a także zapewniony internet, gdy wnioskodawca wskazał na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do internetu.

Planowane efekty projektu

Efektem projektu będzie wsparcie 158 dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów zamieszkujących w gminie Kołbaskowo w rozwoju cyfrowym.
Dzieci i młodzież z rodzin popegeerowskich otrzymają sprzęt komputerowy służący wyeliminowaniu ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowaniu nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Miejsce realizacji: Gmina Kołbaskowo

Termin realizacji: 10 miesięcy od podpisania umowy, do 06.02.2023 r.

Wartość projektu: 477 690,00 zł

Wartość dofinansowania: 477 690,00 zł (100 %) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

---

DODATKOWE INFORMACJE

Realizacja projektu rozpocznie się po podpisaniu umowy i przekazaniu środków na jego realizację. Obecnie oczekujemy na środki na sfinansowanie projektu. Gmina przystąpiła do przygotowania procedury zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.


Przypominamy, że Gmina jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Oznacza to, że nie będzie można sprzedać, wypożyczyć, zastawić, itp. otrzymanego sprzętu komputerowego przez 2 lata od momentu wskazanego w umowie przekazania sprzętu (zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego). W związku z powyższym Gmina opracuje oraz wdroży procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu, która będzie dotyczyć wszystkich osób, które odbiorą sprzęt komputerowy.

 

Pin It