logotypy instytucji związanych z projektem Edukacja warta zachodu

 

W dniu 29 grudnia 2016 r. Gmina Kołbaskowo podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na realizację projektu pn. Edukacja warta zachodu. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zadanie jest współfinansowane ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gmina Kołbaskowo jest członkiem Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Projekt jest realizowany przez Gminę Kołbaskowo wraz z partnerem prywatnym Mały Inżynier Ewa Bednarek z siedzibą w  Grudzielcu. Posiada on doświadczenie w realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych metodą eksperymentu i z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (np. robotyka). Zajmuje się on także szkoleniem osób dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą, w zakresie stosowania metod rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów. Działając w obszarze edukacji od 2009 r. posiada autorską bazę programów do realizacji zajęć z uczniami, w tym program stworzony i wdrożony w ramach pozytywnie zwalidowanego innowacyjnego projektu z działania 9.6 POKL, w latach 2011-2013.

Miejsce realizacji
Projekt „Edukacja warta zachodu” będzie realizowany przez Gminę Kołbaskowo w: Szkole Podstawowej w Będargowie, Zespole Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Kołbaskowie, Szkole Podstawowej w Przecławiu oraz Gimnazjum w Przecławiu.

Okres realizacji
styczeń 2017 r. – sierpień 2018 r.

Cel projektu
Celem projektu jest zdobycie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez:
a) uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających: kompetencje kluczowe, umiejętności matematyczno-przyrodnicze i zajęciach specjalistycznych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów;
b) uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez przeszkolonych podczas projektu nauczycieli z nowoczesnych form przeprowadzania zajęć - programowanie, metoda eksperymentu, kompetencje społeczne;
c) doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematycznych.

Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Zajęcia mają być prowadzone różnorodnymi metodami i formami w oparciu m.in.: o metodę eksperymentu, warsztaty, pracę w grupie, zabawy, gry, symulacje, z wykorzystywaniem nowoczesnych środków przekazu oraz TIK.

Główne rezultaty projektu to:
- objęcie wsparciem 430 uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie i nabycie przez 301 uczniów kompetencji kluczowych po opuszczeniu programu;
- objęcie wsparciem z zakresu TIK 26 nauczycieli i uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez 20 nauczycieli;
- zakup sprzętu informatycznego i środków dydaktycznych do 4 szkół w ramach programu;
- wykorzystywanie doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w pracowniach przedmiotowych;

Wartość projektu: 991 589,90 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 842 851,41 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa: 98 738,49 zł
Wkład własny Gminy: 50 000,00 zł

Ważne adresy:
www.wup.pl
www.rpo.wzp.pl
http://zit-som.szczecin.pl

Strony powiązane:
http://szkolaprzeclaw.pl/podstawowka/projekt-unijny/
http://www.malyinzynier.pl/

Pin It