Kołbaskowo, dn. 20.09.2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 30 września 2013 r. (poniedziałek) o godz. 09.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek dzienny:

1. Sprawy regulaminowe

a. stwierdzenie quorum,

b. przyjęcie protokołu z XXIX Sesji,

c. zatwierdzenie porządku dziennego,

d. powołanie sekretarza obrad,

e. odpowiedzi na interpelacje.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2013 r.”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2013-2022 za I półrocze 2013” oraz Informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2013 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udziału Gminy Kołbaskowo w uruchomieniu Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/286/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2022.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży sieci gazowych stanowiących własność Gminy Kołbaskowo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Kołbaskowo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działkę o nr 2/29, obręb Przecław.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy działki nr 106, obręb Smolęcin w trybie bezprzetargowym.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat udziału 717/100000 w działce gruntu nr ew. 265/15, obręb Moczyły w trybie bezprzetargowym.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr 121, obręb Siadło Górne.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 53, obręb Siadło Górne.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Kołbaskowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.

18. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w I półroczu 2013 roku.

19. Informacja Wójta z działalności za II kwartał 2013 roku.

20. Interpelacje i zapytania.

21. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wierzbicki

 

Pin It