Kołbaskowo, dn. 10.12.2021 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731)  z w o ł u j ę XXXV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 17 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 12.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Kołbaskowo.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania inwestycji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok wraz z autopoprawką Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 8 grudnia 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo wraz z autopoprawką Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 8 grudnia 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Spacerowa w miejscowości Rajkowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 listopada 2021 r., nr P-4131.367.2021.AA dotyczące uchwały nr XXXIII/419/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kołbaskowo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kołbaskowo na 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo na I półrocze 2022 roku.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie odkupienia części działki nr 155/2 obręb Ustowo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wiat rekreacyjnych, siłowni zewnętrznych, Nabrzeża w Siadle Dolnym oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kołbaskowo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
21. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za III kwartał 2021 r.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zakończenie obrad.

Pin It