Kołbaskowo, dn. 24.05.2021 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) z w o ł u j ę XXX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 31 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo.
4. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Kołbaskowo.
5. Zatwierdzenie porządku dziennego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/303/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołbaskowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołbaskowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych, wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Kołbaskowo nr 55/2021 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogrodów, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Kołbaskowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wybudowania placu zabaw w Rajkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu.
14. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za I kwartał 2021 roku.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad.

Pin It