Kołbaskowo, dn. 16.04.2021 r.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 23 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 11.30. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Kołbaskowo.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za rok 2020.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie za rok 2020. Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny i Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Kołbaskowo za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/303/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu unijnego pn. „W rodzinie siła” RPZP.07.06.00-32-KO24/20.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Kołbaskowo.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wiat rekreacyjnych, siłowni zewnętrznych, Nabrzeża w Siadle Dolnym oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kołbaskowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad.

Pin It