herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 24.02.2020 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327 ze zm.) z w o ł u j ę XVI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 02 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XV sesji Rady Gminy.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za rok 2019.
6. Informacja Komendanta Straży Gminnej w Kołbaskowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2020 r. i zmiany uchwały Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/164/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego przekazania do realizacji zadania własnego Gminy Kołbaskowo na rzecz Gminy Dobra w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki numer 264/37 obręb Moczyły na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 206, 203/30 oraz części działki nr 203/34, obręb Barnisław, na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy działki nr 261/1, obręb Moczyły i 125, obręb Kołbaskowo, na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Przylepie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego w Przylepie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.
19.  Informacja Wójta z działalności za IV kwartał 2019 roku.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

            Dorota Trzebińska

Pin It