Kołbaskowo, dn. 18.11.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327 ze zm.) z w o ł u j ę XIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XII sesji Rady Gminy.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rajkowo w gminie Kołbaskowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kocanki w miejscowości Przylep.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub inne nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym ośrodkach wsparcia udzielających schronienia dla osób bezdomnych i osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu i Żłobku w Przecławiu przez Komisje Oświaty i Kultury Rady Gminy Kołbaskowo.
16. Informacja z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kołbaskowo kontroli w Publicznym Przedszkolu i Żłobku w Przecławiu.
17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kołbaskowo w roku szkolnym 2018/2019.
18. Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny i Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2018 r.
19. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o analizie złożonych oświadczeń majątkowych radnych, składanych w terminie 30 dni od ślubowania i za 2018 r.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska

 

Pin It