herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 14.10.2019 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327 ze zm.) z w o ł u j ę XII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z XI sesji Rady Gminy.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Informacja dyrektorów szkół za rok szkolny 2018/2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2019 r.”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029 za I półrocze 2019” oraz „Informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2019 r.”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kamieniec w gminie Kołbaskowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Kołbaskowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek nr 304/16 i 304/9, obręb Przecław na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów rejonowych w Szczecinie na kadencję 2020-2023, które pozostawia się bez dalszego biegu.
14. Przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję 2020-2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w zakresie braku odpowiedzi na pismo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w związku z brakiem odpowiedzi na pismo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w zakresie propagowania inwestycji grupy KION w Kołbaskowie.
20. Stanowisko Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie działalności Straży Gminnej w Kołbaskowie.
21. Stanowisko Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie opinii do przedłożonego wniosku o podwyższenie kwoty diety wypłacanej sołtysom.
22. Informacja Wójta z działalności za II kwartał 2019 roku.
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska

Pin It