herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 18.06.2018 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) z w o ł u j ę XLIV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowes
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XLIII sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) odpowiedzi na interpelacje.
2. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie za 2017 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r. i zmiany uchwały Nr XXXVIII/397/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2018.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/398/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2029.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Czekoladowa w miejscowości Bobolin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach geodezyjnych Przylep i Ostoja w gminie Kołbaskowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Polickiego nieruchomości stanowiących działki nr 2/119 obręb Przecław; 70/2, 70/3 i 68/1 obręb Będargowo; 8/5 i 2/3 obręb Warnik; 149 obręb Stobno, gmina Kołbaskowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę numer 89/1, obręb Siadło Dolne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę numer 124/5, obręb Kamieniec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kołbaskowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kołbaskowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Kołbaskowo – Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
16. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na II półrocze 2018 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad.
                                        

      
Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak

 

Pin It