herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 16.04.2018 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) z w o ł u j ę XLII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XLI sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) odpowiedzi na interpelacje.
2. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 r.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r. i zmiany uchwały Nr XXXVIII/397/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/398/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2029.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/323/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kołbaskowo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia do zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kołbaskowo instrumentem płatniczym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek numer 124 i 125, obręb Kołbaskowo na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki numer 195/1, obręb Ustowo na okres 3 miesięcy w trybie bezprzetargowym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kołbaskowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kołbaskowo w zakresie niepublikowania na stronie BIP Kołbaskowo „Informacji Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za IV kwartał 2017 r.”
17. Stanowisko Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie przebudowy linii 220 kV Krajnik-Glinki na terenie Gminy Kołbaskowo.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad.
                                             
 

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Szczuplak

Pin It