herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 12.03.2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) z w o ł u j ę XLI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 19 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XL sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za rok 2017.
3. Informacja Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Straży Gminnej w Kołbaskowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r. i zmiany uchwały Nr XXXVIII/397/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/398/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2029.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2022”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Kołbaskowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiącej działkę nr 158/3 obręb Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki numer 45, obręb Barnisław na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kołbaskowa na lata 2019-2029.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kołbaskowo.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo.
21. Informacja z działalności Wójta Gminy Kołbaskowo za IV kwartał 2017 r.
22. Interpelacje i zapytania.
23. Wolne wnioski.
24. Zakończenie obrad.
 

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Szczuplak