herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 06.02.2018 r.
 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) z w o ł u j ę XL Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 12 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXXIX sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r. i zmiany uchwały Nr XXXVIII/397/2017 Rady gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2018.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/398/2017 Rady gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2029.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Karwowo i Przecław w gminie Kołbaskowo.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Szczuplak

Pin It