images/stories/herb/herb.gif

Kołbaskowo, dn. 20.11.2017 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) z w o ł u j ę XXXVII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXXVI sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transporotowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wichrowe Wzgórza w miejscowości Kurów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki numer 116/74, obręb Kamieniec na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/307/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kołbaskowo do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki numer 44, obręb Ustowo na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki numer 44, obręb Ustowo na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 90/1 obręb Siadło Górne.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 33/30 i 31 obręb Siadło Dolne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia wniosku Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kołbaskowo Tym Razem Razem o podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnej Marioli Czołczyńskiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnej Moniki Jacyny.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kołbaskowo Tym Razem Razem o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnej Lilianny Jeziorek.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kołbaskowo Tym Razem Razem o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Awiżyna.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Kołbaskowo.
19. Informacja z działalności Wójta Gminy Kołbaskowo za III kwartał 2017 r.
20. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok złożonych przez radnych Rady Gminy Kołbaskowo.
21. Informacja przedstawiciela Polskich Sieci Elektroenergetycznych w sprawie wyników procesu konsultacyjnego dotyczącego przebudowy linii 220 kV Krajnik-Glinki.
22. Interpelacje i zapytania.
23. Wolne wnioski.
24. Zakończenie obrad.      Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Szczuplak

Pin It