herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn.19.06.2017 r.
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXXIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  26 czerwca  2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XXXII sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) odpowiedzi na interpelacje.
2. Informacja Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Straży Gminnej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
3. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie za 2016 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne na odcinku o dł. ok. 1,5 km od skrzyżowania z drogą krajową Nr 13”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących działki o nr ew., 5/85, 84, 304/9 obręb Przecław oraz 44 i 53 obręb Ustowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki o nr ew. 209/22, 209/63, 209/71 obręb Warzymice, 3/38 obręb Przecław, 125 obręb Siadło Dolne, 100, 101 obręb Siadło Górne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skweru na części nieruchomości stanowiącej działkę o nr 156/2 obręb Kołbaskowo „im. Longina Komołowskiego”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki numer 44, obręb Ustowo na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kołbaskowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kołbaskowo w zakresie udostępniania informacji publicznej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na II półrocze 2017 roku.
19. Interpelacje i zapytania.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.      

            

                                                             
                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                              Zbigniew Szczuplak
 

Pin It