herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn.22.05.2017 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXXII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  29 maja  2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXXI sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2017 r. i zmiany uchwały Nr XXVI/263/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2017 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/264/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2017-2033.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kołbaskowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Kołbaskowo obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Kołbaskowie numer 105, na działce nr 102/2, obręb Kołbaskowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kołbaskowo.
9. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za I kwartał 2017 roku.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.      

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                   Zbigniew Szczuplak

Pin It