Kołbaskowo, dn.23.01.2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXVII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  30 stycznia  2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.


Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XXVI Sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) odpowiedzi na interpelacje.
2. Informacja Komendanta Straży Gminnej w Kołbaskowie z działalności Straży Gminnej w Kołbaskowie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2017 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach geodezyjnych Kamieniec i Kołbaskowo w gminie Kołbaskowo.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 103, obręb Siadło Górne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu n nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 63, obręb Karwowo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 195/1 obręb Ustowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sympatyczna w miejscowości Warzymice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości Skarbu Państwa (Kamieniec).
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości Skarbu Państwa (Barnisław).
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/255/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w II półroczu 2016 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej braku działań Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie zgłaszanych nieprawidłowości w Urzędzie Gminy Kołbaskowo.
18. Informacja Wójta z działalności za IV kwartał 2016 r.
19. Interpelacje i zapytania.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.       
                                                                                                        

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak

Pin It