Kołbaskowo, dn.19.12.2016 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXVI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 12.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XXV Sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. i zmiany uchwały Nr XV/137/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2016 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/138/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2033.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2017 wraz z autopoprawką.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2017-2033 wraz z autopoprawką.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki o nr ew. 1/42 i 1/90, obręb Przylep.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki o nr ew. 55/4 i 55/2 obręb Moczyły, nr ew. 25/2 obręb Karwowo, nr ew. 63 obręb Smolęcin, nr ew. 69 i 92/3 obręb Kamieniec oraz nr ew. 2/183 obręb Przecław.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki o nr ew. 1/42 i 1/90, obręb Przylep.
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kołbaskowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na I półrocze 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.       
      

                                                                                                 
 
    Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak

Pin It