Kołbaskowo, dn.21.11.2016 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  z w o ł u j ę  XXV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  28 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XXIV Sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. i zmiany uchwały Nr XV/137/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2016 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie oraz zmiany statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Polna w miejscowości Bobolin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Edukacja warta zachodu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z lokalnej organizacji turystycznej pn. „Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry”.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/101/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kołbaskowo, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kołbaskowo do roku 2026.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.       
                                                                                                      

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Szczuplak

 

UWAGA!!!!
Zmiana miejsca posiedzeń Rady Gminy Kołbaskowo. Sesja odbędzie się w świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Pin It