Kołbaskowo, dn.17.10.2016 r.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) z w o ł u j ę XXIV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  24 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XXIII Sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) odpowiedzi na interpelacje.
2. Informacja dyrektorów szkół za rok szkolny 2015/2016.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/138/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016- 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Diagnozy potrzeb oświatowych i rozwojowych szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Kołbaskowo, Działanie 8.3. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego RPO WZ 2014-2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki o nr ew. 55/1 i 55/2 obręb Moczyły, nr ew. 25/2 obręb Karwowo, nr ew. 63 obręb Smolęcin, nr ew. 69 i 92/3 obręb Kamieniec oraz nr ew. 2/183 obręb Przecław.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki numer 44, obręb Ustowo na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 209/22 obręb Warzymice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu działań Gminy Kołbaskowo w zakresie rozwoju turystyki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Warzymice gminy Kołbaskowo.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.       
                         

                                                                              
Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak


UWAGA!!!!
Zmiana miejsca posiedzeń Rady Gminy Kołbaskowo. Sesja odbędzie się w świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Pin It