Kołbaskowo, dn.19.09.2016 r.
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  z w o ł u j ę XXIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXII Sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2016 r.”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2022 za I półrocze 2016 r.” oraz Informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2016 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania działań realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/138/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016- 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia o nazwie Dzienny Dom Senior-WIGOR.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki numer 44, obręb Ustowo na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiące działki o nr ew. od 1/59 do 1/89 obręb Przylep.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 1/90 obręb Przylep.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy działki 47/30, obręb Ustowo na okres 3 lat.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących działki o nr ew. 4/3 i 4/44 obręb Warnik.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce 253/3 obręb Kołbaskowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy działki 13/8, obręb Będargowo na okres 10 lat.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki numer 24, obręb Będargowo na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Kołbaskowo – Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.                             


                                                                              
Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew SzczuplakUWAGA!!!!
Zmiana miejsca posiedzeń Rady Gminy Kołbaskowo. Sesja odbędzie się w świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.
 

Pin It