Kołbaskowo, dn.29.08.2016 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) z w o ł u j ę XXII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  05 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.30. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXI Sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/138/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016- 2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących działki o nr ew. 203/34, 204, 205/4, 205/10, 205/18, 207/4, 207/7, obręb Barnisław.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 261/1 obręb Moczyły.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 14/1 obręb Międzyodrze.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Polickim umowy partnerskiej o realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową, Gmina Kołbaskowo”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Polickim umowy partnerskiej o realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne w miejscowości Siadło Górne na odcinku ok. 1,5 km”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości Skarbu Państwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wiśniowa w miejscowości Stobno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w I półroczu 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VIII/77/07 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
13. Informacja Wójta z działalności za II kwartał 2016 roku.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.       
                         
 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Szczuplak

UWAGA!!!!
Zmiana miejsca posiedzeń Rady Gminy Kołbaskowo. Sesja odbędzie się w świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Pin It