Kołbaskowo, dn.20.06.2016 r.
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) z w o ł u j ę XXI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14.30. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.


Porządek dzienny:
1 Sprawy regulaminowe
a stwierdzenie quorum,
b przyjęcie protokołu z XX Sesji,
c zatwierdzenie porządku dziennego,
d powołanie sekretarza obrad,
e odpowiedzi na interpelacje.
2 Ceremonia wręczenia srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.
3 Podsumowanie działań w ramach projektu „Drogi dla natury” – kampania na rzecz zadrzewień w Gminie Kołbaskowo.
4 Informacja Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Straży Gminnej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
5 Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie za 2015 rok.
6 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/138/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016- 2022.
8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2015 rok.
9 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie.
10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2015 rok.
11 Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Będargowie.
12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
13 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
14 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w części obrębu Ustowo w gminie Kołbaskowo.
15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/187/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”.
16 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kołbaskowo, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
17 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na  II półrocze 2016 roku.
18 Interpelacje i zapytania.
19 Wolne wnioski.
20 Zakończenie obrad.       
                         


                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Zbigniew Szczuplak

UWAGA!!!!
Zmiana miejsca posiedzeń Rady Gminy Kołbaskowo. Sesja odbędzie się w świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Pin It