Kołbaskowo, dn.23.05.2016 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 296)  z w o ł u j ę  XX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 30 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 11.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.


Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XIX Sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2016 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/138/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2016 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Oddziału Przedszkolnego działającego w Szkole Podstawowej w ramach Zespołu Placówek Oświatowych do Publicznego Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ew. 2/227 obręb Przecław.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 264/37 obręb Moczyły.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki o nr 128/5, obręb Kołbaskowo na okres 10 lat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Polickiego nieruchomości stanowiących działki numer: 48/3, 49/1 i 50/1, obręb Kurów oraz 90/2, obręb Siadło Dolne.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki o nr 128/5, obręb Kołbaskowo na okres 10 lat.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki numer 2/185, obręb Przecław na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki numer 44, obręb Ustowo na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w zakresie dzierżawy działki o nr ew. 2/114, obręb Przecław.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
16. Stanowisko Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie wniosku o wykup w trybie bezprzetargowym części działki o nr ew. 2/26 obręb Przecław.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.                                

 Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak

 


UWAGA!!!!
Zmiana miejsca posiedzeń Rady Gminy Kołbaskowo. Sesja odbędzie się w świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Pin It