Kołbaskowo, dn.18.04.2016 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)  z w o ł u j ę  XIX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14.30. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XVIII Sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) odpowiedzi na interpelacje.
2. Informacja na temat bezrobocia w Powiecie Polickim w 2015 roku.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie za rok 2015.
4. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Karwowo gminy Kołbaskowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Warzymice gminy Kołbaskowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce o nr ew. 44, obręb Ustowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki 92/3, obręb Kamieniec na okres 3 lat.
12. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za I kwartał 2016 r.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.                                


Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak

UWAGA!!!!
Zmiana miejsca posiedzeń Rady Gminy Kołbaskowo. Sesja odbędzie się w świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Pin It