Kołbaskowo, dn. 23.03.2016 r.
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)   z w o ł u j ę  XVIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 14.30. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1 Sprawy regulaminowe
a stwierdzenie quorum,
b przyjęcie protokołu z XVII Sesji,
c zatwierdzenie porządku dziennego,
d powołanie sekretarza obrad,
e odpowiedzi na interpelacje.
2 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2016 r.
3 Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
4 Interpelacje i zapytania.
5 Wolne wnioski.
6 Zakończenie obrad.                               


                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak

 

UWAGA!!!!
Zmiana miejsca posiedzeń Rady Gminy Kołbaskowo. Sesja odbędzie się w świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Pin It