Kołbaskowo, dn. 07.03.2016 r.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) z w o ł u j ę XVII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 14 marca  2016 r. (poniedziałek) o godz. 14.30. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XVI Sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) odpowiedzi na interpelacje.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2016 r. i zmiany uchwały Nr XV/137/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2016 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki numer 2/119, obręb Przecław na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 12/11 obręb Warnik.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy działki 56/1, obręb Siadło Dolne na okres 3 lat.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 114/17 obręb Kamieniec.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na działce o nr ew. 153 obręb Kołbaskowo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/176/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Kołbaskowo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad.
                               
      

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak

 

na

Pin It