Kołbaskowo, dn. 08.02.2016 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) z w o ł u j ę  XVI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 15 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14.30. w sali konferencyjnej w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Rosówek 16.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XV Sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za rok 2015.
3. Informacja Straży Gminnej w Kołbaskowie z działalności za rok 2015.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2016 r. i zmiany uchwały Nr XV/137/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/138/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2016 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 1/42, 1/43 i 1/44 w obrębie Przylep w gminie Kołbaskowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 37/3 obręb Bobolin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 125/9 obręb Kamieniec.
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kołbaskowo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/119/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XXXIII/435/06 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych Kurów i Przecław w gminie Kołbaskowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w II półroczu 2015 roku.
15. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za IV kwartał 2015 r.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.                                
                                                                                  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak

Pin It