Kołbaskowo, dn. 21.12.2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) z w o ł u j ę XV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 10.00. w sali konferencyjnej w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Rosówek 16.

Porządek dzienny:

1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XIII i XIV Sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2015 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015-2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania inwestycji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2016 wraz z autopoprawką.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2022 wraz z autopoprawką.
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Przecław, Ustowo i Warzymice w gminie Kołbaskowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy działki nr 2/26, obręb Przecław na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki nr 153, obręb Kołbaskowo na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy działek nr 227/3, 227/13, 227/14, 227/15, 227/16, obręb Barnisław na okres 3 lat.
14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kołbaskowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na I półrocze 2016 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2016.
18. Stanowisko Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie planowanej inwestycji budowy linii 220kV SE Pomorzany do nacięcia Krajnik-Glinki.
19. Interpelacje i zapytania.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.                                
 


                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                      Zbigniew Szczuplak