Kołbaskowo, dn. 09.11.2015 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) z w o ł u j ę XIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 16 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.30. w sali konferencyjnej w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Rosówek 16.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XII Sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2015 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015-2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i wysokości stawek opłaty targowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/109/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Barnisław – gmina Kołbaskowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umów o oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Przecław, gmina Kołbaskowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku położone na terenie Gminy Kołbaskowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
19. Informacja z działalności Wójta za III kwartał 2015 roku.
20. Interpelacje i zapytania.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie obrad.                                
    

                                                          
UWAGA!!!!
Zmiana miejsca posiedzeń Rady Gminy Kołbaskowo. Sesja odbędzie się w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Rosówek 16. Sala nr 57 – wejście od strony Straży Gminnej.