Kołbaskowo, dn. 28.09.2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)  z w o ł u j ę XII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 5 października 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.30. w sali konferencyjnej w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Rosówek 16.


Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a stwierdzenie quorum,
b przyjęcie protokołu z XI Sesji,
c zatwierdzenie porządku dziennego,
d powołanie sekretarza obrad.

2. Informacja dyrektorów szkół za rok szkolny 2014/2015.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2015 r.", "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2014-2022 za I półrocze 2015" oraz Informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2015r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 58 obręb Ustowo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Warzymice).

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Przylep).

11. Przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019r.

13. Informacja z działalności Wójta za II kwartał 2015 roku.

14. Interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad.                                
    

                                                          Przewodniczący Rady Gminy
 
    Zbigniew SzczuplakUWAGA!!!!
Zmiana miejsca posiedzeń Rady Gminy Kołbaskowo. Sesja odbędzie się w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Rosówek 16. Sala nr 57 – wejście od strony Straży Gminnej.