Kołbaskowo, dn. 31.08.2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)  z w o ł u j ę  XI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 7 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.30. w sali konferencyjnej w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Rosówek 16.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z IX oraz X Sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad.
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania inwestycji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr 10/27, obręb Rajkowo.
5. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kołbaskowo, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Kołbaskowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w I półroczu 2015 roku.
11. Informacja z działalności Wójta za II kwartał 2015 roku.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.                                

    

Przewodniczący Rady Gminy
 
    Zbigniew Szczuplak

Pin It