Kołbaskowo, dn. 28.08.2015 r.


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz §14 ust. 3 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa  Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) z w o ł u j ę  X Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 3 września 2015 r. (czwartek)  o godz. 08:10 w sali nr 57 w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Rosówek 16 - wejście od strony Straży Gminnej.


Porządek dzienny:
1 Sprawy regulaminowe
a stwierdzenie quorum,
b zatwierdzenie porządku dziennego,
c powołanie sekretarza obrad.
 
2 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r., nr NK.3.4131.220.2015.AS dotyczące uchwały nr IX/90/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.
3 Zakończenie obrad.                                    Przewodniczący Rady Gminy
 
    Zbigniew Szczuplak


UWAGA!!!!
Zmiana miejsca posiedzeń Rady Gminy Kołbaskowo. Sesja odbędzie się w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Rosówek 16. Sala nr 57 – wejście od strony Straży Gminnej.