Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 8 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13.30. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

 

 

 

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
    a. stwierdzenie quorum,
    b. przyjęcie protokołu z VII Sesji,
    c. zatwierdzenie porządku dziennego,
    d. powołanie sekretarza obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kołbaskowo dla uczniów szczególnie zdolnych.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.                               

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Szczuplak


Pin It