Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję VII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 18 maja 2015 r. (poniedziałek)  o godz. 14.30. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

 

 

 

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
    a. stwierdzenie quorum,
    b. przyjęcie protokołu z VI Sesji,
    c. zatwierdzenie porządku dziennego,
    d. powołanie sekretarza obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2015 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015- 2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 102/8, obręb Kołbaskowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 206, obręb Barnisław na okres 5 lat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
11. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za I kwartał 2015 r.
12. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. 
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
 Zbigniew Szczuplak

Pin It