Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 13 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.30. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
    a. stwierdzenie quorum,
    b. przyjęcie protokołu z V Sesji,
    c. zatwierdzenie porządku dziennego,
    d. powołanie sekretarza obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia  29 grudnia 2014 r. w sprawie  uchwalenia zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015-2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Róży Wiatrów w miejscowości Siadło Dolne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pod Dębami w miejscowości Stobno.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Kołbaskowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce 253/3 obręb Kołbaskowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 253/4, obręb Kołbaskowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 36/15, obręb Siadło Dolne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce o nr ew. 47/30, obręb Ustowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce o nr ew. 134, obręb Stobno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 206, obręb Barnisław na okres 5 lat.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 253/2 obręb Kołbaskowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XIII/154/08 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Warzymice w gminie Kołbaskowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
19. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Wójta w zakresie działania na rzecz przygotowania i realizacji inwestycji pn. Budowa drogi gminnej na odcinku Rondo Hakena Szczecin – miejscowość Ustowo oraz wyrażenia zgody na nabycie i wydzierżawienie nieruchomości.
20. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r.
21. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014.
22. Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 .
23. Interpelacje i zapytania.
24. Wolne wnioski.
25. Zakończenie obrad.                               


Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak

Załączniki:
Download this file (1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.pdf)1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.pdf
Download this file (10. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 36.15, obręb Siadło Dolne.pdf)10. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 36.15, obręb Siadło Dolne.pdf
Download this file (11. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce o nr ew. 47.30, obręb Ustowo.pdf)11. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce o nr ew. 47.30, obręb Ustowo.pdf
Download this file (12. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce o nr ew. 134, obręb Stobno.pdf)12. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce o nr ew. 134, obręb Stobno.pdf
Download this file (13. w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 206, obręb Barnisław na okres 5 lat.pdf)13. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 206, obręb Barnisław na okres 5 lat.pdf
Download this file (14. w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 253.2 obręb Kołbaskowo.pdf)14. w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 253.2 obręb Kołbaskowo.pdf
Download this file (15. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.pdf)15. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.pdf
Download this file (16. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf)16. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
Download this file (17. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf)17. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
Download this file (18. w sprawie kierunków działania Wójta w zakresie działania na rzecz przygotowania i realizacji inwestycji pn. Budowa drogi gminnej(...).pdf)18. w sprawie kierunków działania Wójta w zakresie działania na rzecz przygotowania i realizacji inwestycji pn. Budowa drogi gminnej(...).pdf
Download this file (2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie  uchwalenia zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015- 2022. .pdf)2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015- 2022. .pdf
Download this file (3. w sprawie  udzielenia dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.pdf)3. w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.pdf
Download this file (4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf)4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf
Download this file (5. w sprawie nadania nazwy ulicy Róży Wiatrów w miejscowości Siadło Dolne.pdf)5. w sprawie nadania nazwy ulicy Róży Wiatrów w miejscowości Siadło Dolne.pdf
Download this file (6. w sprawie nadania nazwy ulicy Pod Dębami w miejscowości Stobno.pdf)6. w sprawie nadania nazwy ulicy Pod Dębami w miejscowości Stobno.pdf
Download this file (7. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf)7. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf
Download this file (8. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce 253.3 obręb Kołbaskowo .pdf)8. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce 253.3 obręb Kołbaskowo .pdf
Download this file (9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 253.4, obręb Kołbaskowo.pdf)9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 253.4, obręb Kołbaskowo.pdf
Download this file (porządek obrad VI sesja.doc)Porządek obrad VI sesja.doc
Download this file (Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014.pdf)Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014.pdf
Download this file (Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(...).pdf)Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(...).pdf
Download this file (Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny za rok 2014.pdf)Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny za rok 2014.pdf