Kołbaskowo, dn. 23.02.2015 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

zwołuję V Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 2 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.30. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
    a. stwierdzenie quorum,
    b. przyjęcie protokołu z IV Sesji,
    c. zatwierdzenie porządku dziennego,
    d. powołanie sekretarza obrad.
    e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ew. 91, obręb Barnisław.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Policach na kadencję 2013 – 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osób do  reprezentowania Gminy Kołbaskowo w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Karwowie 13A na działkach gruntu nr ew. 43/11, 43/13, 25/1 obr. geod. Karwowo.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
 Zbigniew Szczuplak

 

Pin It