Kołbaskowo, dn. 26.01.2015 r.

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) z w o ł u j ę  IV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 2 lutego 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z III Sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad.
2. Informacja Straży Gminnej w Kołbaskowie z działalności za rok 2014.
3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2015 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015-2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w II półroczu 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o nr ew. 209/1, 209/4 i 209/22, obręb Warzymice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 121, obręb Siadło Górne na okres 10 lat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 3/59, obręb Przecław od Agencji Nieruchomości Rolnych.
10. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za IV kwartał 2014 roku.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za rok 2014.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.                                
 


    Przewodniczący Rady Gminy
 
    Zbigniew Szczuplak

Pin It