Kołbaskowo, dn. 22.12.2014 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)  z w o ł u j ę  III Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z II Sesji
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2015.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2015-2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. oraz uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/412/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo oraz nadania jej statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I półrocze 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbierania ścieków na terenie Gminy Kołbaskowo.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.             


    

Przewodniczący Rady Gminy
 
    Zbigniew Szczuplak

Pin It
Załączniki:
Download this file (1. autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf)1. autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf
Download this file (1. autopoprawka nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf)1. autopoprawka nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf
Download this file (1. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf)1. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf
Download this file (1. zał. 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf)1. zał. 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf
Download this file (1. zał. 10 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf)1. zał. 10 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf
Download this file (1. zał. 11 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf)1. zał. 11 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf
Download this file (1. zał. 12 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf)1. zał. 12 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf
Download this file (1. zał. 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf)1. zał. 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf
Download this file (1. zał. 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf)1. zał. 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf
Download this file (1. zał. 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf)1. zał. 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf
Download this file (1. zał. 5 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf)1. zał. 5 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf
Download this file (1. zał. 6 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf)1. zał. 6 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf
Download this file (1. zał. 7 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf)1. zał. 7 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf
Download this file (1. zał. 8 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf)1. zał. 8 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf
Download this file (1. zał. 9 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf)1. zał. 9 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.pdf
Download this file (10. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu.pdf)10. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu.pdf
Download this file (11. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla człon.pdf)11. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla człon.pdf
Download this file (12. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbierania ścieków na .pdf)12. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbierania ścieków na .pdf
Download this file (2. autopoprawka nr 1 WPF 2015-2022.pdf)2. autopoprawka nr 1 WPF 2015-2022.pdf
Download this file (2. autopoprawka nr 2 WPF 2015-2022.pdf)2. autopoprawka nr 2 WPF 2015-2022.pdf
Download this file (2. w sprawie uchwalenia  zmiany WPF na lata 2015-2022.pdf)2. w sprawie uchwalenia zmiany WPF na lata 2015-2022.pdf
Download this file (3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. oraz uchwały w spra.pdf)3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. oraz uchwały w spra.pdf
Download this file (4. w sprawie zmiany WPF 2014-2022.pdf)4. w sprawie zmiany WPF 2014-2022.pdf
Download this file (5. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowa.pdf)5. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowa.pdf
Download this file (6. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Ra.pdf)6. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Ra.pdf
Download this file (7. w sprawie planu pracy Rady Gminy.pdf)7. w sprawie planu pracy Rady Gminy.pdf
Download this file (8. w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I półrocze.pdf)8. w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I półrocze.pdf
Download this file (9. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu PRPA 2015.pdf)9. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu PRPA 2015.pdf